Dua Ayetleri Kuran-ı Kerim’den 20 Farklı Dua Ayeti

Dua ayetleri-1

Bakara suresi 255. ayet (Ayetel Kürsi)

Şifa duası, kaza beladan koruyan dua, bağışlanma duası, rızık ve bereket duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Ayetel kürsi ayetinin Türkçe meali

“Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Dua ayetleri-2

Meryem Suresi, 47 ve 48. ayeti kerimeler

Af dileme duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya. Ve a’tezilüküm ve ma ted’une min dunillahi ve ed’u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya”

Duanın Türkçe meali

“(İbrahim:) “Selam üzerine olsun, senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim, çünkü, O, bana pek lütufkardır” dedi. Sizden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım.”

Dua ayetleri-3

Kalem suresi 51. ayet

Nazardan korunma duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

 “Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.”

Duanın Türkçe meali

Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.

Dua ayetleri-4

Ta-Ha suresi 61. ayet

Dedikodu ve her türlü kötü sözden koruyan dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

 “Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera”

Duanın Türkçe meali

Mûsâ onlara şöyle dedi: “Yazıklar olsun size! Allah’a karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap ile yok eder. Allah’a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır.”

Dua ayetleri-5

Tevbe suresi 71. ayet

Aile saadetini arttıran dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

 “Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım”

Duanın Türkçe meali

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Dua ayetleri-6

Yusuf suresi 101. ayet

İmanı kuvvetlendiren ve nefsi terbiye eden dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn”

Duanın Türkçe meali

“Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”

Dua ayetleri-7

Kehf suresi 10. ayet

İş bulmak ve helal rızka ulaşmak için okunacak dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda”

Duanın Türkçe meali

“Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi.”

Dua ayetleri-8

Maide suresi 114. ayet

Kazanç ve rızık duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina ve ayetem mink verzukna ve ente hayrır razikıyn”

Duanın Türkçe meali

Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi.

Dua ayetleri-9

Ta-Ha suresi 26, 27 ve 28. ayetler

Konuşma yeteneğini artıran dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı”

Duanın Türkçe karşılığı

“İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.”

Dua ayetleri-10

Araf suresi 189. ayet

Bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Hüvellezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve ceale minha zevceha li yesküne ileyha felemma teğaşşaha hamelet hamlen hafıfen fe merrat bih felemma eskalet deavellahe rabbehüma lein ateytina salihal lenekunenne mineş şakirın”

Duanın Türkçe meali

“Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a, “Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız” diye dua ederler.”

Dua ayetleri-11

Al-i İmran suresi 38. ayet

Evlat sahibi olmak isteyenlerin okuyacağı dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh inneke semıud dua’”

Duanın Türkçe meali

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

Dua ayetleri-12

Mümtehine suresi 5. ayet

Zulümden kurtulmak için okunacak dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Rabbena la tec’alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel’azizül hakim.”

Duanın Türkçe meali

“Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”

Dua ayetleri-13

Ankebût suresi 30. ayet

Her türlü sapkınlıktan kurtulmak için okunacak dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kale rabbinsurnı alel kavmil müfsidın”

Duanın Türkçe meali

(Lût) “Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” dedi.

Dua ayetleri-14

Yunus suresi 107. ayet

Sıkıntıları def eden dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym”

Duanın Türkçe meali

“Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

Dua ayetleri-15

Yusuf suresi 64. Ayet

Kaza, bela ve tehlikeden korunmak için okunacak dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın”

Duanın Türkçe meali

Yakub onlara, “Onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir” dedi.

Dua ayetleri-16

Hud suresi 47. ayet

Umutsuzluktan kurtulma duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kale rabbi innı euzü bike en es’eleke ma leyse lı bihı ılm ve illa tağfirlı ve terhamnı eküm minel hasirın”

Duanın Türkçe meali

Nûh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi.

Dua ayetleri-17

Enbiya suresi 88. ayet

Üzüntüden kurtulma duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü’minın”

Duanın Türkçe meali

Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri böyle kurtarırız.

Dua ayetleri-18

Araf suresi 156. ayet

Her türlü vücut ağrısı için okunacak şifa duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Vektüb lena fı hazihid dünya hazenetev ve fil ahırati inna hüdna ileyk kale azabı üsıybü bihı men eşa’ ve rahmetı vesiat külle şey’ fe seektübüha lillezıne yettekune ve yü’tunez zekate vellezıne hüm bi ayatina yü’minun”

Duanın Türkçe meali

“Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.” Allah şöyle dedi: “Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.”

Dua ayetleri-19

Sad suresi 35. ayet

Zenginlik duası

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel Vehhab.”

Duanın Türkçe meali

Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

Dua ayetleri-20

Felak ve Nas sureleri

Vesveseden kurtulma ve her türlü şer güçten korunma duası

Felak suresi

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab.Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.”

Felak suresinin meali

“De ki,yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nas suresi

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Kul e’uzü birabbinnas. Melikinnas.İlahinnas. Min şerrilvesvasil hannas.Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas. Minel cinnetivennas”

Nas suresinin meali

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*