En Tesirli Yolculuk Dualarının Sözleri, Mealleri ve Faziletleri

Yolculuk Dualarını Okumak Hazreti Muhammed’in Güzel Sünnetlerinden Biridir

Müminlerin yaptığı her işte Yüce Allah’a bağlılık vardır ve yaşamlarının özünü dua ile ibadet oluşturur. Bu itibarla müminler yolculuğa çıkmadan önce, yolculuk sırasında ve yolculuktan döndükten sonra dua etmeyi ihmal etmezler.

 • İslam dünyasında birbirinden farklı pek çok yolculuk duası okunmaktadır. Ancak bu dualar içinde en makbul kabul edilenleri Kuran surelerine ve Hazreti Muhammed’in hadislerine dayanan dualardır. Zira bu duaların sahih olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur ve Allah’ın izni ile bu dualar sonsuz fazilete sahiptir.

Aşağıda İslam dünyasında yüzyıllardır okunan yolculuk dualarının sözleri ve Türkçe karşılıkları aktarılmıştır. Dua metinlerinden sonra ise büyük alimlerin yolculuk konusundaki önemli tavsiyelerine yer verilmiştir.

Dualar okunurken sadece Arapça orijinal halleri okunacaktır. Burada verilen Türkçe karşılıklar ise bilgilendirme amaçlıdır. Ayrıca duaların sözlerini ezberlemekte zorlanan müminlerin dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabileceklerini ifade etmek gerekir.

İşte en tesirli yolculuk dualarının sözleri ve Türkçe mealleri:

Yolculuğun Kazasız Belasız Geçmesi İçin Okunan Dua

Bu duada önce Fatiha suresi ve ardından Kafirun suresi okunur. Daha sonra Hazreti Muhammed’in sözlerine dayanan dua niyaz edilir.

Duanın tam olarak teşkili şöyledir:

 • Fatiha suresi
 • Kafirun suresi
 • Hazreti Peygamberin dua hükmündeki hadisi

Buna göre duanın tam sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin

Er rahmanir rahıym

Maliki yevmid din

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

İhdinas sıratal müstekıym

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ya eyyühel kafirun

La a’büdü ma ta’büdun

Ve la entüm abidune ma a’büd

Ve la ene abidün ma abedtüm

Ve la entüm abidune ma a’büd

Leküm diynüküm ve liye din

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni eûzü bike min vasâis seferi ve Kâbetil münkalebi vel havri badel kevri ve davetil mazlûm. (amin)

Duada geçen sureler ile hadisi şerifin Türkçe mealleri

Fatiha suresinin Türkçe meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahim’dir O. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fâtiha, 1-7)

Kâfirun suresinin Türkçe meali

De ki: “Ey Kâfirler!”

“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirun suresi, 1-6)

Hazreti Muhammed’in söylediği hadisi şerifin Türkçe meali

“Allah’ım! yolculuğun meşakkatinden, döndükten sonra kötü şeylerle karşılaşmaktan, gördüğümden geri kalmaktan ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım.” (Müslim)

Yolculuğun Niyet Edilen Amaçların Gerçekleşmesine Vesile Olması İçin Okunan Dua

Bu dua aslında dilek ve hacet duası hükmünde de okunmaktadır. Dua eden mümin hem yolculuğun hayırlı geçmesini dilemekte hem de yolculuğun yapılış amacının gerçekleşmesini yüce Allah’tan niyaz etmektedir. Bu duada önce İhlas suresi, ardından Kevser suresi okunur. Sureler bittikten sonra da Hazreti Muhammed’in dua hükmündeki hadisi okunur.

Duanın tam olarak teşkili şöyledir:

 • İhlas suresi
 • Kevser suresi
 • Hazreti Peygamberin dua hükmündeki hadisi

Buna göre duanın tam sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallahü ehad.

Allahüs samed.

Lem yelid ve lem yuled.

Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a’taynakel kevser

Fe salli li rabbike venhar

İnne şanieke hüvel’ebter

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümıne entes sâhibü fis seferi vel halîfelü fil ehli. Allâhümmes habnâ binushike vaklibnâ bizimmetin. Allâhümmezvi Ienel arda ve hevvin aleynes sefer. Allâhümme innî eûzü bike min vasâis seferi ve kaâbetil münkaleb. (amin)

Duada geçen sureler ile hadisi şerifin Türkçe mealleri

İhlas suresinin Türkçe meali

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” (İhlas, 1-4)

Kevser suresinin Türkçe karşılığı

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. (Kevser, 1-3)

Hazreti Muhammed’in söylediği hadisi şerifin Türkçe meali

“Allah’ım, yolculukta arkadaş, ailede halef sensin. Allah’ım nasihatlerine bizi arkadaş kıl, muhafaza ile bizi döndür. Allah’ım, yeryüzünü bize tut (mesafeleri kısalt) ve yolculuğu bize kolaylaştır, Allah’ım, yolculuğun meşakkatinden ve dönüşün kederinden sana sığınırım.” (Tirmizi)

Yolculuktan Döndükten Sonra Şükür Duası Hükmünde Okunan Yolculuk Duası

Müminler yaptıkları yolculuktan döndükten sonra yüce Allah’a hamdu senada bulunmalıdır. Aslında sadece yolculukların bitiminde değil günlük yaşamda her fırsatta şükretmek bir alışkanlık haline getirilmelidir.

Yolculuktan döndükten sonra müminler, şükür duası hükmünde önce Ayetel Kürsi’yi okuyacak ve ardından Hazreti Muhammed’in dua hükmündeki hadisini okuyacaklardır.

Duanın tam olarak teşkili şöyledir:

 • Ayetel Kürsi (Bakara suresi 255. ayeti kerime)
 • Hazreti Peygamberin dua hükmündeki hadisi

Yolculuktan döndükten sonra okunan duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

Bismillahirrahmanirrahim

Âyibûne tâibûne âbidûne li Rabbinâ hâmidûn. (amin)

Bilinçli müminlerin sadece yolculuk gibi önemli meseleler öncesinde dua etmemeleri ve hayatın her anında dua etmeyi alışkanlık haline getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Zira dua etmek hem kişinin yaşamının güzel ve bereketli geçmesini sağlar hem de ibadet hükmündedir.

Duada geçen Ayetel Kürsi ile hadisi şerifin Türkçe meali

Ayetel Kürsi’nin Türkçe meali

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara, 255)

Hazreti Muhammed’in söylediği hadisi şerifin Türkçe meali

“Tövbe ediciler olarak, Rabbimize ibadet ediciler olarak, hamd ediciler olarak (seferimizden) dönüyoruz.” (Müslim)

Yolculuğa Çıkacak Kişilere Büyük Alimlerden Önemli Tavsiyeler

Büyük alimler yolculuğa çıkacak kişilere şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

 • Her işte olduğu gibi müminler yolculuğa da besmele ile başlamalıdır. Ayrıca yolculuk öncesinde, yolculuk sırasında ve yolculuk bitiminde de dua ederek manevi dünyanın zenginleştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Yolculuğa abdestli biçimde çıkmaya özen gösterilmelidir.
 • Yolculuk öncesinde kaza-belanın defedilmesi için bir miktar sadaka vermek inşallah hayırlara vesile olacaktır.
 • Yolculuk sırasına ibadetler aksatılmamalıdır. Eğer ibadet etmeye fırsat bulunamazsa ilk fırsatta ibadetlerin kazası yapılmalıdır.
 • Yolculuk için gerekli tedbirler titizlikle alınmalı, yol güvenliği sağlanmalı ve yolculuk öncesinde detaylı bir planlama yapılmalıdır.
 • Yolculuk için güvenilir insanlar yol arkadaşı olarak seçilmeli ve kendisinden zarar gelebilecek insanlarla yolculuk yapılmamalıdır.
 • Yolculuk sırasında yolda kalmışlara ve zor durumda kalanlara yardım edilmelidir.
 • Yolculuk yapılırken şartlar ne kadar kötü olursa olsun günahtan uzak durulmalı ve Müslüman bir şahsiyete yakışır şekilde davranmaya gayret edilmelidir.

Ayrıca yolculuk bitiminde yüce Allah’a şükredilmeli ve yolculukta şahit olunan durumlardan gerekli dersler çıkarılmalıdır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

Dilerseniz Muazzam Etkili ve Kalıcı Dualar başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*