Kenzül Arş Duası ile Her Türlü Muradınız Gerçekleşecek, İnşallah!

Kenzül Arş Duasının Faziletleri, Sözleri ve Okunma Adabı

Kenzül Arş duası, en etkili dilek ve hacet dualarından biridir. Bu dua vesilesi ile murat ettiği şeylere kavuştuğunu ifade eden pek çok mümin vardır. Kenzül Arş duası büyük alimler tarafından tavsiye edilen ve yüzyıllardır yaygın biçimde okunan tesirli dualardan biridir.

Bu yazımızda Kenzül Arş duası hakkında müminlerin bilmeleri gereken tüm önemli hususlar hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Aktaracağımız bilgilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz. İşte Kenzül Arş duası hakkında bilinmesi gereken tüm önemli hususlar

Kenzül Arş ifadesi ne demektir, bu dua sahih kaynaklardan mı alınmıştır?

Kenzül Arş ifadesi  “arşın (göklerin) hazineleri” anlamına gelmektedir. Duanın Hazreti Ali tarafından tertip edildiği ve Müslümanlara öğretildiği ifade edilmektedir. Duayı bize yazılı olarak aktaran kişi ise büyük din alimi Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi‘dir. Onun “Mecmuâtü’l Ahzâb” adlı eserinde Kenzül Arş duasının sözlerine yer verilmiştir.

Son zamanlarda bazı medya organlarında Kenzül Arş duasının sahih olmadığına dair görüşler ileri sürülmüştür. Bu iddialar kesinlikle doğru değildir. Zira Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi başta olmak üzere dua konusunda otorite kabul edilen pek çok büyük alim bu duaya yer vermiştir. Ayrıca duanın sözlerine bakıldığı zaman bütün ifadelerin dini anlayışa uygun olduğu ve batıl inançlara yer verilmediği de görülmektedir.

Bütün bu malumatlar göz önünde bulundurulduğunda Müslümanların Kenzül Arş duası gibi büyük bir hazineden kendilerini mahrum bırakmamaları en isabetli davranış olacaktır.

Kenzül arş duasının faziletleri nelerdir?

Kenzül Arş duası helal dairesi içinde olmak koşulu ile her konuda dilek ve hacet duası olarak okunabilir. Yani bir mümin murat ettiği her mesele için bu dua ile yüce Rabbine el açabilir.

Sahih dua kitaplarında Kenzül Arş duasının şu konularda okunması halinde hayırlı neticelere vesile olacağı ifade edilmiştir:

  • Nefsin terbiye edilmesini sağlar, müminlerin her türlü kötü davranıştan uzak durmalarını temin eder.
  • Bolluk bereket duası hükmündedir. Okuyan kişinin geniş rızık ile nasiplenmesini sağlar.
  • Özel hayatla ilgili dilek ve hacetlerin İnşallah gerçekleşmesine vesile olur.
  • Hem hasta kişiler hem de hasta yakınları tarafından okunabilen bir şifa duasıdır.
  • Nazar ve büyü gibi şer güçlerin tesirini ortadan kaldırır.
  • Aile huzurunu bulmak maksadıyla okunduğunda İnşallah kişiye huzurlu bir aile ortamı nasip edilir.
  • Kaza beladan korunma duası hükmündedir. Riskli işlerin ve zorlu yolculukların hayırlı biçimde sonuçlanmasını sağlar.
  • Kenzül Arş duasını devamlı okuyan kişiler panik atak ve vesvese başta olmak üzere bütün psikolojik rahatsızlıklardan kurtulur.
  • Unutkanlık illetinden kurtulmayı sağlar, hafızanın güçlenmesini temin eder ve isabetli kararlar almaya vesile olur.

Burada sıralananlar dışında müminler maddi manevi her konudaki dileklerinin gerçekleşmesi için bu etkili duaya müracaat edebilir.

Kenzül Arş duasını okuyacak müminlerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar

Kenzül Arş duası okuyarak yüce Rabbinden dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesini isteyen müminler mümkün mertebe abdesti olmaya gayret etmelidir.

Dua edilen günlerde bir miktar sadaka vermek duaya olan icabeti İnşallah arttırır.

Kenzül Arş duasının sözlerine geçmeden önce hangi dileğin gerçekleşmesi için dua edilecekse o konuda niyet etmek büyük önem taşır. Kişi, niyetini sözlü olarak ifade edebileceği gibi içinden de geçirebilir.

Kenzül Arş duasını okuyacak müminler dua sözlerini ezberlemekte zorlanıyorlarsa yazılı bir metinden faydalanarak da bu etkili duayı okuyabilir.

Kenzül Arş duası bittikten sonra Fatiha, İhlas, İnşirah ve Duha surelerinden bir ya da birkaçını okumak huşu içinde dua etmeyi sağlar. Duanın okunması sırasında aceleci olmamak ve dua bittikten sonra Kuran-ı Kerim’den sureler okumak tavsiye edilen davranışlardır.

Bütün bunlardan daha önemli olan husus hiç kuşkusuz ki kişinin içten duygularla dua etmesidir. Bir müminin bütün kalbiyle yüce Rabbine el açması halinde İnşallah sesi Arş-ı Âlâ’da duyulacak ve elleri boş çevrilmeyecektir.

Kenzül Arş Duasının Sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem. (amin)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın mucizevi etkisini kanıtlayan birbirinden garip okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizi de hayrete düşürecek, şimdiye kadar herkes hayretler içerisinde kaldı ve mucizeye tanık oldu.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Buna benzer birbirinden garip yorumları okumak için kitabın tanıtım sayfasına bakın.

 

Kenzül Arş Duasının Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.

Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum.

Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allah’ım! Ya Rabbi! “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine,

Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,

İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine,

Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine,

İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,

Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,

Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman (a.s.)  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,

Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. (amin)

 

Dilerseniz Etkili Dualar ve Yolculuk Duası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*